NOWY PROGRAM I FORMUŁA STUDIÓW

W programie oprócz zajęć obowiązkowych, obejmujących najnowszą literaturę polską i światową, historię krytyki oraz warsztaty krytycznoliterackie, proponujemy bloki tematyczne do indywidualnego wyboru.

Bloki tematyczne związane są z konkretnymi formami artystycznymi (film, telewizja, teatr, sztuki plastyczne) oraz zjawiskami współczesnego życia literackiego i kulturalnego (przemysły kultury, organizacja życia literackiego, działania wydawnicze).

Każdy z tych bloków uwzględnia doskonalenie form pisarskich – gatunków krytycznych, właściwych danym obiegom kultury i formom artystycznym. 

Zajęcia warsztatowe w połączeniu z perspektywą kulturoznawczą dają możliwość zobaczenia roli krytycznego pisania w szerokim horyzoncie współczesnej rzeczywistości. A zajęcia pokazujące współczesne światowe tendencje, zjawiska i obiegi literackie (lektury literatury światowej, analizy kluczowych mediów obcojęzycznych i strategii funkcjonowania przekładów na gruncie polskim) pozwalają lepiej rozumieć i oceniać warunki polskiej produkcji literacko-kulturowej i najnowszą literaturę.

Czekamy na osoby zainteresowane literaturą polską i światową, na pasjonatów literatury i kultury którzy chcą aktywnie uczestniczyć we współczesnym życiu kulturalnym. Zapewniamy inspirujące zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów, możliwość pracy w zespołach badawczych oraz bogatą ofertę aktywności studenckich.

Zobacz program studiów i sylabusy przedmiotów

Zarejestruj się na studia drugiego stopnia